Таблиця 6 ч.1

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

Наказом Міністерства фінансів України № 435 внесені зміни, в таблицю додані нові колонки:

19 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою з/п за звітний місяць (із з/п/доходу. Заповнюється тільки з типом нарахувань 13);

21 - Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на з/п/дохід) - з урахуванням класу профризику та застосуванням коефіцієнту);

24 - Ознака неповного робочого часу.

Згідно з цим Наказом:

1.Передбачено нарахування ЄСВ за кожну застраховану особу.

2.Запроваджено мінімальний внесок за місяць за найманих працівників.

3.Запроваджено понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску за найманих осіб за основним місцем роботи.

Під час створення таблиці з версією "І" відображається інформаційне повідомлення (Рис. 76).

Рис. 76

Якщо понижуючий коефіцієнт не використовується, правила створення та розрахунку у Таблиці 6 не змінились.

Якщо установа використовує понижуючий коефіцієнт єдиного внеску, обов’язково потрібно заповнити довідник «Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску».

Якщо користувач не заповнив цей довідник перед початком створення звіту за звітний період «Травень, 2015», потрібно внести значення понижуючого коефіцієнту розміру єдиного внеску в поле Коефіцієнт (Рис. 76).

Коефіцієнт автоматично застосовується при розрахунках розміру єдиного внеску. Для співробітників, які працюють неповний робочий час, рекомендовано встановити відповідну позначку в картці співробітника. Можливо встановити відмітку в колонці «Озн.непов.роб.часу» безпосередньо у Таблиці 6. Ознака використовується для контролю сум донарахування до мінімальної заробітної плати.

Звіт створюється по всьому реєстру співробітників, які працювали у відповідному звітному періоді, враховуються дати прийняття та звільнення, а також наявність позначки у полі Ознака фізичної особи - СПД у картках співробітників.

Після відкриття таблиця АВТОМАТИЧНО заповнюється списком із реєстру співробітників.

Якщо в картці співробітника заповнені відповідні поля, дані з них будуть перенесені в поля таблиці:

Громадянин України («галочку» можна також проставити вручну);

Стать (можна також вибрати у відповідній колонці);

Труд книжка - ознака наявності трудової книжки («галочку» можна також проставити вручну);

Спецстаж - якщо заповнена група Спецстаж («галочку» можна також проставити вручну).

Далі для кожної особи потрібно заповнити дані у рядку:

1.У полі Категорія оберіть для працівника відповідну категорію із підключеного довідника Категорії застрахованої особи. Також категорію можна вносити вручну із клавіатури.

2.Якщо по одному співробітнику у звітному місяці потрібно внести декілька записів (заробітна плата, відпускні, лікарняні…), потрібно додати новий рядок (рядки) з записом такого співробітника (із довідника Співробітники) і в них вказати різні категорії ЗО.

Для цього потрібно:

натиснути на кнопку ;

у відкритому довіднику Співробітники вибрати працівника;

подвійним натисканням лівою кнопкою миші чи кнопкою ОК запис із довідника переноситься у таблицю.

Нагадуємо, що по кожній застрахованій особі записи потрібно вносити з урахуванням черговості відображення виплат – див. IV, підпункт 9.13 Постанови

435.

3.До поля Тип нарахувань підключений довідник, із якого обирається код типу нарахувань. Це поле може бути не заповненим.

4.Обов’язково потрібно вручну внести місяць та рік, у яких проводяться нарахування, у відповідні колонки.

5.Суми нарахувань та суму єдиного внеску потрібно внести вручну у відповідні колонки.

6.Вручну також вносяться дані у колонку 19 - Сума різниці між розміром мін. зароб. плати та фактично нарах. зароб. платою.

7.Якщо на одного співробітника існує декілька записів і загальна сума доходу за ними менша мінімальної (1218 грн), то донарахування до мінімальної з/п відображається окремим рядком з типом 13.

Після формування таблиці потрібно оновити поля (кнопка Оновити на панелі інструментів), перевірити звіт (кнопка Перевірити звіт на панелі інструментів або пункт меню Правка > Перевірити звіт) та зберегти (кнопка Зберегти на панелі інструментів або пункт меню Файл > Зберегти).

Далі в таблиці потрібно відсортувати записи по співробітниках.

Сортування виконується, якщо послідовність записів у таблиці 6 не відповідає вимогам Наказу № 435. Це може бути після завантаження із DBF чи PFZ файлів або після заповнення таблиці 6 безпосередньо в програмі, коли користувач вносив записи без врахування вимог постанови.

Для сортування потрібно закрити Таблицю 6 та обрати з контекстного меню пункт «Сортування згідно наказу МФ № 435». Після сортування у відкритому звіті записи по кожному співробітнику будуть відсортовані у колонках «Прізвище» та «Категорія». Якщо на одну особу є декілька записів у таблиці, то записи в колонці «Категорія» сортуються з наступної черговості відображення:

код категорії, який відповідає нарахованій основній та додатковій заробітній платі, іншим заохочувальним та компенсаційним виплатам;

код категорії (26), за яким нараховується винагорода за цивільно- правовими договорами;

код категорії (29), за яким нараховується допомога по тимчасовій непрацездатності.

Чим регулюється:

Заповнення та подання звіту регулюється Порядком № 435 - Порядок формування та подання страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року.

Ким подається:

Таблиця 6 призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку.

Правила формування реквізитів таблиці:

Реквізит 01. Код ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта:

для юридичних осіб уноситься 8-розрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);

для фізичних осіб — податковий номер — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних осіб, окрім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав

Реквізит 02. Код ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта ліквідованого страхувальника.

Зазначений реквізит заповнюється лише у випадку, якщо відомості подаються правонаступником, за осіб, що перебували з «попередником» (страхувальник, який ліквідований і має правонаступника) у трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру.

В інших випадках зазначений реквізит не заповнюється.

Реквізит 03. Звітний місяць, рік: указується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який подаються відомості про нарахування заробітної плати.

Реквізит 04. Тип — позначка «Х»: уноситься в клітинку відповідного варіанту:

початкова — відомості, на підставі яких формуються відомості в реєстрі застрахованих осіб за певний місяць;

скасовуюча — повністю скасовує відомості про застраховану особу ранішеподаного звіту за певний місяць, використовується для виправлення помилок у реквізитах 6–16 та реквізитах 22–25 таблиці 6.

Для таблиці 6 «скасовуюча» форма не може застосовуватися без одночасного подання початкової відомості.

Якщо заповнена таблиця 6 із типом «скасовуюча», страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 6 із типом «початкова» таким чином, щоб суми, зазначені в реквізитах 17, 18, 19, 20, 21, відповідали сумам, зазначеним у «скасовуючій».

Пакет документів «скасовуюча» та «початкова» можуть стосуватися лише

одного рядка.

Реквізит 06. Громадянин України (1— так; 0 — ні): для застрахованих осіб,

які є громадянами України, уноситься позначка «1», а для застрахованих осіб із числа іноземців — «0».

Реквізит 07. Чоловік — Ч, жінка — Ж: для застрахованих осіб чоловічої статі зазначається літера Ч, а для застрахованих осіб жіночої статі — літера Ж.

Реквізит 08. Податковий номер - реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних осіб, окрім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав.

Реквізит 09. Код категорії ЗО: зазначається код відповідно до Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах зі страхувальником.

Наприклад: для застрахованої особи, яка є найманим працівником на загальних підставах, уноситься значення коду, що дорівнює 1; для застрахованої особи, яка є працюючим інвалідом на підприємстві, в установі або організації, для яких розмір нарахувань єдиного внеску відповідно до Закону становить 8,41%, — 2. Якщо застрахованій особі протягом звітного періоду нараховувалася допомога по тимчасовій непрацездатності, ця допомога відображається з 29 кодом категорії ЗО.

Для осіб, обраних на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді та на яких не поширюється дія законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, зазначається код категорії ЗО — 12.

Порядком № 435 додано нові коди категорій застрахованих осіб – 47, 48, 49.

Коди категорій застрахованих осіб 47 та 48 зазначаються для осіб, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації.

Код категорії застрахованої особи 47 — для особи, якій нараховують суму середньої заробітної плати й при цьому платники нараховують та утримують єдиний внесок на зазначену суму.

Код категорії застрахованої особи 48 — для особи, якій нараховуються виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Код категорії застрахованої особи 49 — для найманих працівників, яким на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції, надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки».

Реквізит 10. Тип нарахувань: зазначається відповідний код типу нарахувань від одиниці «1» до тринадцяти «13» або поле залишається пустим.

Поле «Тип нарахування» заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1–13.

Код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, і єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, а також особам, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул.

Коди типу нарахувань 2–3 та 6–9 зазначаються лише у випадках донарахування чи зменшення суми страхових внесків.

У разі якщо страхувальники самостійно донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 та 3:

2 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських й інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;

3 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських й інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування

(обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.

Коди типу нарахувань 4 та 5 вилучені у зв’язку з відсутністю перевірок органами Пенсійного фонду України.

У разі якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року, застосовують коди типу нарахувань 6–9:

6 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

7 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

8 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

9 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року.

Суми, нараховані за дні щорічних і додаткових відпусток, вносяться до графи «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)» із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки в цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком із кодом типу нарахувань 10.

У разі якщо фіскальні органи донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, застосовуються коди типу нарахувань 11 та 12:

11 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці фіскальними органами донараховано суму єдиного внеску;

12 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці фіскальними органами зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

Код типу нарахувань 13 сума різниці між розміром мінімальної

заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу).

Він застосовується лише у випадках, якщо сума заробітної плати менша ніж розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом за місяць, за який нараховується заробітна плата.

Тип нарахування «13» застосовується для сум, що стосуються різниці, які здійснені в поточному звітному місяці, у тому числі — за попередні.

У разі перерахунку (зменшення, збільшення) єдиного внеску на Суми різниці та нарахування у випадку помилково не нарахованого єдиного внеску Сума різниці за попередні періоди тип нарахування «13» не застосовується, натомість застосовуються типи нарахувань «2» та/або «3».

Реквізит 11. Місяць та рік, за який проведено нарахування, — реквізит обов’язково повинен бути заповнений і заповнюється значенням місяця та року, за які проведено нарахування.

Реквізит 12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище,

ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого в установленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 13. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності

зазначається кількість календарних днів тимчасової непрацездатності (лікарняні листки) окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні тимчасової непрацездатності.

Реквізит 14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати

зазначається кількість календарних днів відпустки, в яких перебувала особа за власний рахунок.

Реквізит 15. Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця.

Заповнюється в кожному звітному періоді в реквізиті 15 таблиці 6 починаючи з 1 січня 2013 року. Показник відповідає кількості календарних днів від 1-го до 31

(28, 29, 30), залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин) значення реквізиту 15 завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці. У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.

Для осіб, у яких відносини з роботодавцем визначаються умовами трудового договору, значення реквізиту 15 залежить лише від дати початку трудових відносин та від дати закінчення трудових відносин.

Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати, т.і.) не впливає на обов’язковість заповнення цього реквізиту, крім випадків перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох та шести років. Реквізит заповнюється одним значенням в одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за наступні та попередні звітні періоди, за винятком відпустки у зв’язку з вагітністю й пологами та випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду.

Окрім того, реквізит 15 заповнюється обов’язково для кодів категорій ЗО 42, 43, 44, 45 , де відображаються період перебування ЗО у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Для нарахувань з типом нарахування 13 реквізит 15 не заповнюється.

Реквізит 16. Кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — зазначається кількість днів перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами у відповідному місяці. Заповнюється для кодів категорій ЗО 42, 43, 44, 45, де відображаються кількість календарних днів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Реквізит 17. Загальна фактична сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця) (чисельник): вносяться суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату (крім відпускних, вони відображаються окремим рядком з типом нарахування 10), інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі — у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» (далі — фонд оплати праці), та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, за якими здійснено державну реєстрацію її як підприємця); оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності та сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами що нараховані застрахованій особі у звітному періоді.

Написати запитання або відгук

Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

Заповнення таблиці 6 до звіту ЄСВ (ДОДАТОК 4) ч.1